دوشنبه های متفاوط

موضوع : ماراتن کارافرینی در زمان رکود اقتصادی

همراه با تحلیل اقتصادی و توصیه های کاربردی در زمان رکود

سخنرانان : مرتضی محمدی نژاد، علی آقا حسینی، مهدی صفائی