دوشنبه متفاوط
مهدی صفایی
دکتر محمدی نژاد

آنچه در دوشنبه متفاوط مهر ماه گذشت...

برای اطلاعات بیشتر در مورد کلاب رهبران متمایز روی لینک زیر کلیک نمایید.

اطلاعات بیشتر

حامیان دوشنبه های متفاوط