دوشنبه متفاوط
علی آقاحسینی
دکتر محمدی نژاد
مهدی صفایی

ویدئو های دوشنبه متفاوط مرداد ماه 1402

سخنرانی دکتر مرتضی محمدی نژاد

سخنرانی سید علی آقاحسینی

سخنرانی مهدی صفائی

گالری تصاویر