• برنامه حضوری رایگان ولی ارزشمند
  • اولین دوشنبه هر ماه
  • ویژه مدیران و صاحبان کسب و کار
  • دوشنبه های متفاوط، بزرگترین نشست و دورهمی کارآفرینان، مدیران و صاحبان کسب و کار
  • مدرسه عشق

ظرفیت ثبت نام تکمیل شد. منتظر حضور شما در دوشنبه متفاوط مردادماه هستیم.

پیش ثبت نام دوره الماس های کسب و کار

اطلاعات بیشتر

حامیان دوشنبه های متفاوط