تقویم دوره یازدهم الماس های کسب و کار با رویکرد جدید - نسخه 2023

کاربر الماسی عزیز، با کلیک بر روی جلسات برگزار شده می توانید به فایل های آن دسترسی داشته باشید.