ثبت نام پنجاه و چهارمین گردهمایی باشگاه متفاوط باشید – دوشنبه متفاوط شهریورماه 1401