آکادمی تجربه ایران

دکتر مرتضی محمدی نژاد

الماس های کسب و کار دکتر مرتضی محمدی نژاد

درباره دکتر مرتضی محمدی نژاد

دکتری تخصصی MBA

کارآفرین برتر کشوری

مدیر عامل مجموعه آرمیتا و مهروند

دانشجویان موفق

تعداد فعالین

17548

0
ساعت
0
ساعت
0
ساعت