• برنامه حضوری رایگان ولی ارزشمند
  • اولین دوشنبه هر ماه
  • ویژه مدیران و صاحبان کسب و کار
  • دوشنبه های متفاوط، بزرگترین نشست و دورهمی کارآفرینان، مدیران و صاحبان کسب و کار
  • مدرسه عشق

ظرفیت ثبت نام تکمیل شد. منتظر حضور شما در دوشنبه متفاوط تیرماه هستیم.

حامیان دوشنبه های متفاوط