دوشنبه متفاوط بهمن ماه

ثبت نام به منزله تعهد اخلاقی شما برای حضور در این نشست از ساعت 17:30 الی 21:30 می باشد. اگر حضور در این مراسم، در این بازه زمانی برای شما مقدور نمی باشد، این فرصت را در اختیار سایر علاقه مندان قرار دهید و در نشست های بعدی اقدام نمایید.

کیا داوود اسفندیاری

برای اطلاعات بیشتر در مورد کلاب رهبران متمایز روی لینک زیر کلیک نمایید.

اطلاعات بیشتر

حامیان دوشنبه های متفاوط